Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Hoogveldt Makelaardij

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

 1. Definities:
  – Diensten: dienstverlening met betrekking tot vastgoed met bestemming wonen in Nederland.
  – Onroerend goed: voor zover niet anders blijkt wordt onder onroerend(e) goed(eren) verstaan onroerende zaken en beperkte rechten daarop.
  – Opdracht: voor zover niet anders blijkt wordt onder opdracht verstaan het verlenen van diensten met betrekking tot het tot stand komen van een
     overeenkomst inzake onroerend goed.
  – Particuliere klant: opdrachtgever, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument).
  – Makelaar: een bij de NVM aangesloten makelaar of taxateur dan wel het bedrijf van een bij de NVM aangesloten makelaar of taxateur. Een taxateur
     doet ander werk dan een makelaar. Een makelaar behartigt de belangen van zijn opdrachtgever. Een taxateur is juist onpartijdig. Zijn werk is het 
     schatten van en schriftelijk rapporteren over de waarde van onroerende zaken. Omdat taxateurs zich ook aan deze voorwaarden moeten houden,
     wordt met ‘makelaar’ ook ‘taxateur’ bedoeld voor zover de aard van de bepalingen zich daar niet tegen verzet.
  – Loon: de vergoeding die de consument aan de makelaar betaalt voor zijn dienstverlening exclusief bijkomende kosten. Loon wordt in de praktijk
     vaak ‘courtage’ of ‘honorarium’ genoemd.
  – Schriftelijk: onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op diensten verricht door Hoogveldt Makelaardij B.V.; hierna Hoogveldt Makelaardij.
 3. Het overeengekomen honorarium en de bijkomende kosten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, inclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting.
 4. De makelaar/taxateur van Hoogveldt Makelaardij voert de door hem aanvaarde opdrachten naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van zijn opdrachtgever uit. Tenzij anders overeengekomen mag de makelaar-taxateur de werkzaamheden, nodig voor het uitvoeren van de opdracht door anderen, onder zijn verantwoording, laten uitvoeren.
 5. In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan Hoogveldt Makelaardij verschuldigd zijn.
 6. In geval van overlijden van de opdrachtgever eindigt de opdracht tenzij uw erfgenamen de opdracht willen handhaven. Zijn er meerdere opdrachtgevers, dan eindigt de opdracht als één van hen overlijdt, tenzij de andere opdrachtgever(s) de opdracht willen handhaven. Als de opdracht door overlijden van (één van de) opdrachtgever(s) eindigt dan bent u de overeengekomen intrekkingskosten en de eventueel door Hoogveldt Makelaardij gemaakte overige en/of voorgeschoten kosten verschuldigd.
 7. In geval van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever, is Hoogveldt Makelaardij gerechtigd de tussen hem en de opdrachtgever bestaande overeenkomst, voor zover deze nog niet is ingevoerd, met onmiddellijke ingang te beëindigen. Overeengekomen kosten aan derden kunnen in rekening worden gebracht.
 8. Vorderingen wegens verschuldigd honorarium zijn opeisbaar indien en zodra de opdracht is uitgevoerd of om een andere reden eindigt, tenzij uit deze voorwaarden anders blijkt of opdrachtgever en Hoogveldt Makelaardij anders zijn overeengekomen. Dit geldt eveneens ten aanzien van gedane voorschotten en gemaakte onkosten. Opdrachtgever en Hoogveldt Makelaardij kunnen betaling vooruit door de opdrachtgever overeenkomen. Zij kunnen ook tussentijdse afrekening van gedane voorschotten en gemaakte onkosten overeenkomen.
 9. De opdrachtgever aan wie, door middel van een nota of op andere wijze, schriftelijk betaling van honoraria, voorschotten of onkosten is verzocht en van wie binnen 5 werkdagen na een tweede schriftelijk verzoek nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die Hoogveldt Makelaardij vanaf het moment van verstrijken van deze 5 werkdagen zowel in als buiten rechte ter inning van zijn vordering maakt. Tevens is de opdrachtgever vanaf dat moment rente over die vordering verschuldigd; het rentepercentage is gelijk aan de wettelijke rente (art. 6:120 BW). De aansprakelijkheid voor inningskosten en verschuldigdheid van rente vervalt, indien en voor zover dit wordt beslist bij uitspraak van de rechter, in samenhang met diens oordeel dat het aan honoraria, voorschotten of onkosten in rekening gebrachte bedrag niet verschuldigd is.
 10. Opdrachtgever en Hoogveldt Makelaardij kunnen de wijze en/of het tijdstip van afrekening in de opdracht nader overeenkomen.

Hoofdstuk 2: Diensten inzake tot stand komen van overeenkomsten

 1. Hoogveldt Makelaardij draagt zorg dat de opdrachtgever beschikt over informatie omtrent het dienstenpakket van Hoogveldt Makelaardij, de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de opdracht en de gebruikelijke gang van zaken bij transactie met betrekking tot onroerend goed.
 2. Een opdracht wordt schriftelijk vastgelegd. Daarbij zijn tevens de Algemene voorwaarden NVM van toepassing. Bij ontbreken daarvan heeft Hoogveldt Makelaardij geen recht op betaling van honorarium, voorschotten of onkosten, tenzij Hoogveldt Makelaardij het bestaan van een opdracht alsnog kan bewijzen.
 3. Als u het aanbod van Hoogveldt Makelaardij aanvaardt, is er sprake van een opdracht.
 4. Tenzij anders overeengekomen staan de opdrachtgever uit hoofde van zijn opdracht onder meer de volgende diensten ter beschikking:
  – Bespreking van en advies omtrent de mogelijkheden om tot de beoogde overeenkomst te komen;
  – Beoordeling van de waarde van het betreffende onroerend goed;
  – Besteding van aandacht aan juridische, fiscale, bouwkundige en andere van belang zijnde aspecten;
  – Begeleiding bij de afwikkeling.
 5. Hoogveldt Makelaardij onthoudt zich van het aanvaarden van een opdracht met betrekking tot een onroerend goed ter zake waarvan hij reeds opdracht heeft van een andere opdrachtgever. Vloeit uit een lopende opdracht voort dat Hoogveldt Makelaardij aan die opdrachtgever een dienst verleent met betrekking tot onroerend goed ten aanzien waarvan hij tegelijkertijd uit hoofde van een andere lopende opdracht een dienst zou moeten verlenen aan een andere opdrachtgever, terwijl het verlenen van de dienst aan de ene opdrachtgever in strijd is met het belang van de andere opdrachtgever, dan overlegt de makelaar-taxateur van Hoogveldt Makelaardij met, te zijner keuze, elk van deze opdrachtgevers of een van hen. De makelaar-taxateur van Hoogveldt Makelaardij opent dit overleg in ieder geval zodra het stadium van onderhandelingen tussen de betreffende opdrachtgevers wordt bereikt. Het overleg dient te leiden tot het opschorten of eventueel beëindigen van een van de opdrachten. Bij het overleg stelt Hoogveldt Makelaardij tevens de mogelijkheid aan de orde dar de opdrachtgever wiens opdracht wordt opgeschort of beëindigd een collega vastgoeddeskundige inschakelt. Komt, al dan niet in strijd met het voorgaande, tussen de opdrachtgevers van dezelfde makelaar-taxateur een overeenkomst tot stand, dan kan de makelaar-taxateur in gevallen waarin de wet zich niet tegen het in rekening brengen van courtage verzet, daaraan slecht ten opzichte van één van hen een recht op courtage ontlenen.
 6. De opdracht als zodanig houdt geen volmacht aan Hoogveldt Makelaardij in tot het sluiten van overeenkomsten namens de opdrachtgever, aan de opdracht kunnen echter volmachten worden verbonden en deze kunnen ook later worden verstrekt.
 7. De opdrachtgever onthoudt zich van activiteiten die Hoogveldt Makelaardij bij het vervullen van haar opdracht kunnen belemmeren of haar activiteiten kunnen doorkruisen. De opdrachtgever maakt geen gebruik van soortgelijke diensten van anderen dan Hoogveldt Makelaardij behoudens in zoverre uitdrukkelijke andere afspraken zijn gemaakt. Hij brengt buiten Hoogveldt Makelaardij om geen overeenkomsten tot stand en voert daartoe ook geen onderhandelingen. Indien in strijd met dit artikel een overeenkomst tot stand komt, is de opdrachtgever courtage verschuldigd.
 8. Indien een opdrachtgever aan verschillende makelaars-taxateurs, waaronder ten minste één makelaar-taxateur van Hoogveldt Makelaardij, opdracht geeft met betrekking tot hetzelfde object, dienen de makelaar-taxateurs, als zij met dit feit bekend zijn, een onderlinge afspraak te maken over de verdeling van de courtage en moet met de opdrachtgever afspraken worden gemaakt over de externe kosten. Gebeurt dit niet, dan is de opdrachtgever aan elke makelaar-taxateur courtage en externe kosten verschuldigd.
 9. Een opdracht loopt voor onbepaalde tijd. Hij eindigt onder meer door:
  – vervulling door Hoogveldt Makelaardij;
  – intrekking door de opdrachtgever;
  – teruggaaf door Hoogveldt Makelaardij.
  Hoogveldt Makelaardij heeft haar opdracht vervuld, zodra de beoogde overeenkomst als gevolg van door haar verleende diensten tot stand is gekomen. Het vervuld zijn van de opdracht laat onverlet haar uit de opdracht voortvloeiende verplichting om de opdrachtgever bij de afwikkeling te begeleiden. Bij overeenkomsten, waarvan de definitieve totstandkoming of de verplichting tot uitvoering, krachtens een tot de overeenkomst behorend beding, afhankelijk is van een opschortende of ontbindende voorwaarde, is ook het vervuld zijn van de opdracht daarvan afhankelijk.
  Het intrekken of teruggeven van een opdracht dient schriftelijk te geschieden. Als datum voor een beëindiging van de opdracht geldt de datum, waarop Hoogveldt Makelaardij respectievelijk te opdrachtgever de schriftelijke mededeling inzake het intrekken of teruggeven ontvangt of de in die mededeling genoemde latere datum.

Courtage

 1. De opdrachtgever is aan Hoogveldt Makelaardij courtage verschuldigd indien tijdens de looptijd van de opdracht een overeenkomst tot stand
  komt, ook al wijkt deze af van de opdracht. Dit geldt ook indien deze overeenkomst niet het gevolg is van door Hoogveldt Makelaardij verleende
  diensten, tenzij het een opdracht betreft van een opdrachtgever en de koopt buiten het gebied waarop de opdracht betrekking heeft.
 2. De opdrachtgever is eveneens courtage verschuldigd indien de overeenkomst weliswaar tot stand komt na het einde van de opdracht maar
  het gevolg is van handelen in strijd met art. 2.6 of deze totstandkoming verband houdt met dienstverlening van Hoogveldt Makelaardij aan de
  opdrachtgever gedurende de looptijd van de opdracht. Dit verband wordt behoudens tegenbewijs verondersteld aanwezig te zijn indien de
  overeenkomst tot stand komt binnen drie maanden na het einde van de opdracht.
 3. Wanneer een tot stand gekomen overeenkomst door wanprestatie van een der partijen of om andere reden niet tot uitvoering komt, laat dit het
  recht van de makelaar/taxateur van Hoogveldt Makelaardij op courtage onverlet. Bij overeenkomsten, waarvan de definitieve totstandkoming of
  de verplichting tot uitvoering, krachtens een tot de overeenkomst behorend beding, afhankelijk is van een opschortende of ontbindende
  voorwaarde, is ook het recht op courtage daarvan afhankelijk, tenzij een van de partijen of beide de betreffende voorwaarde niet overeenkomstig
  de strekking hanteren.
 4. Het bedrag van de courtage is afhankelijk van de soort en inhoud van de tot stand gekomen overeenkomst, ook al wijkt deze af van de opdracht
  en ongeacht of de overeenkomst tijdens de looptijd van de opdracht dan wel na het einde daarvan tot stand komt. Het bedrag wordt bepaald door
  hetgeen Hoogveldt Makelaardij en opdrachtgever zijn overeengekomen.
 5. Onder de totstandkoming van een overeenkomst wordt tevens verstaan het door opdrachtgever meewerken aan een handeling als gevolg waarvan
  het onroerende goed geheel of gedeeltelijk wordt verkocht, verhuurd of toebedeeld aan de opdrachtgever en/of derde en in verband daarmee de
  uitvoering van de opdracht geen verdere voortgang vindt.
 6. Over de kosten verbonden aan de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst, zoals notariële kosten en overdrachtsbelasting, is geen courtage verschuldigd. De verschuldigdheid en het bedrag van de courtage worden niet beïnvloed door hetgeen partijen bij de overeenkomst
  daaromtrent onderling overeenkomen.
 7. De makelaar/taxateur van Hoogveldt Makelaardij kan deeldiensten aanbieden, waarvoor een apart tarief tussen de makelaar/taxateur en
  opdrachtgever moet worden aangenomen.
 8. De courtage is verschuldigd en opeisbaar op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst.
 9. Als u niet op tijd betaalt, stuurt Hoogveldt Makelaardij een betalingsherinnering. U krijgt dan de gelegenheid om alsnog binnen twee weken na ontvangst van de herinnering te betalen.
  – Betaalt u niet binnen deze twee weken? Dan bent u in verzuim en mag Hoogveldt Makelaardij de wettelijke rente in rekening brengen.
  – Na de genoemde twee weken mag Hoogveldt Makelaardij het openstaande bedrag (laten) invorderen. De kosten hiervan (bijvoorbeeld
    incassokosten) zijn dan voor uw rekening, tenzij de rechter of geschillencommissie anders beslist. Er zijn wel wettelijke grenzen aan de hoogte van
    deze kosten.

Overige kosten

 1. Tenzij anders overeengekomen vergoedt de opdrachtgever de kosten die Hoogveldt Makelaardij ten behoeve van de opdrachtgever maakt. Ten
  aanzien van het maken van deze kosten en de omvang ervan dient de makelaar/taxateur van Hoogveldt Makelaardij tevoren met zijn opdrachtgever overleg te plegen. Een en ander geldt eveneens als de opdracht wordt opgeschort of eindigt door intrekking, teruggaaf of anderszins.

Koop en verkoop

 1. Indien de hoogte van de courtage afhankelijk is gesteld van de koopsom, wordt onder koopsom verstaan:
  a. Het bedrag dat koper en verkoper als zodanig overeenkomen. Is over de koopsom omzetbelasting verschuldigd of is deze in de koopsom begrepen
      dan wordt onder koopsom mede verstaan het bedrag van de omzetbelasting.
  b. Bij in aanbouw zijnde of nog te bouwen onroerende zaken: de koop- aanneemsom tezamen inclusief omzetbelasting.
  c. Bij koop en verkoop van recht van erfpacht, dan wel van een opstal of erfpachtgrond: het bedrag dat de koper en verkoper als zodanig
      overeenkomen, vermeerderd met een bedrag gelijk aan het tienvoud van de periodieke vergoeding op jaarbasis.
  d. Bij koop en verkoop van appartementsrechten: de koopsom van het appartementsrecht.
 2. Met koop en verkoop wordt gelijkgesteld overeenkomsten
  a. van ruilkoop;
  b. van huurkoop;
  c. van koop en verkoop op afbetaling;
  d. van koop en verkoop die niet of niet zonder meer de verplichting tot eigendomsoverdracht bevatten (economische overdracht);
  e. tot het vestigen van het recht van erfpacht of opstal.
 3. Indien er, behalve het onroerend goed, ook roerende zaken (bijvoorbeeld in de vorm van meubilair, stoffering en inventaris) worden overgedragen dan wordt onder koopsom mede verstaan de koopsom van deze zaken en vermogensrechten.
 4. De courtage bij aan- of verkoop wordt verminderd met de eerder door de opdrachtgever met betrekking tot hetzelfde pand aan Hoogveldt Makelaardij betaalde taxatiekosten, indien de transactie binnen één jaar na de taxatie plaatsvond.


Hoofdstuk 3: Taxatie

 1. Een taxatie van een onroerende zaak is het schatten van de marktwaarde en het in een gangbaar modelrapport vastleggen van die waarde. U kunt een taxatie bijvoorbeeld nodig hebben voor het aanvragen van een hypotheek.
 2. Onder een opdracht tot taxatie wordt in dit hoofdstuk verstaan een opdracht tot het geven van een waardeoordeel en het uitbrengen van een eenvoudig rapport daaromtrent. Een opdracht tot taxatie houdt geen opdracht tot het verrichten van een bouwkundige keuring in.
 3. Het rapport omvat de naam van de opdrachtgever, een korte zakelijke omschrijving van het getaxeerde, de bijbehorende kadastrale gegevens, het gevraagde oordeel over de waarde en de soort daarvan, een aanduiding van bijzondere omstandigheden waarmee bij dit oordeel rekening is gehouden, het doel van de taxatie en de datum waarop deze is verricht.
 4. Het rapport wordt aan de opdrachtgever uitgebracht. De makelaar/taxateur van Hoogveldt Makelaardij aanvaardt alleen ten opzichte van hem verantwoordelijkheid voor de inhoud van het rapport. Indien opdrachtgever het rapport of gegevens daaruit, tenzij dit kennelijk voor hem alleen bestemde informatie bevat, ter inzage of beschikking stelt aan derden, dient hij deze derde duidelijk te maken dat Hoogveldt Makelaardij ten aanzien van de inhoud van het rapport geen verantwoordelijkheid jegens derden aanvaardt.
 5. Bij een opdracht aan meer makelaars/taxateurs gezamenlijk brengen deze makelaar/taxateurs gezamenlijk rapport uit. In dit rapport komen hun gezamenlijke bevindingen tot uitdrukking. Slagen de makelaar/taxateurs er niet in tot gezamenlijke conclusies te komen, dan treden zij in overleg met de opdrachtgever omtrent het uitbrengen van een uitbrengen van een rapport waarin hun uiteenlopende conclusies voorkomen.
 6. Bij taxatie ingevolge van een aan meer makelaar/taxateurs verstrekte opdracht wordt het tarief door iedere makelaar/taxateur in rekening gebracht.
 7. Bij intrekking van een opdracht voordat deze is uitgevoerd is de opdrachtgever voor de reeds verrichte werkzaamheden aan Hoogveldt Makelaardij een honorarium verschuldigd. Het intrekkingstarief bedraagt € 500,- inclusief omzetbelasting.
 8. De opdrachtgever is het verschuldigde honorarium verschuldigd zodra de taxatie is verricht dan wel het rapport is afgeleverd.
 9. Iedere aansprakelijkheid voor de inhoud van het taxatierapport vervalt na ommekomst van de periode van 1 jaar en 1 dag na datum ondertekening van het rapport.
 10. De hoogte van het schadebedrag in geval van een taxatie is maximaal het bedrag van de taxatienota.

Hoofdstuk 4: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Hoogveldt Makelaardij partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van de makelaar/taxateur van Hoogveldt Makelaardij is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Hoogveldt Makelaardij het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Hoofdstuk 5: Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Hoogveldt Makelaardij.
 2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Onze klantbeoordelingen

Wij worden door onze klanten beoordeeld met een gemiddelde van een 9.2